سبد خرید خالي مي باشد
041-33290205-7 | 041-43251508-9 | info@apnp.gov.ir

سنگ نفلین سینیت آشنایی با سنگ نفلین سینیت
سنگ نفلین سینیت معدن رزگاه

فلز استراتژيک و پرکاربرد آلومينيوم از منابع مختلفي چون بوکسيت، لاتريت پر عيار، نفلين سينيت و پدولويست سينيت و......

محیطی از داخل کارخانه
پروسه ای از داخل کارخانه مرکز تحقیقات غرب کشور
هیدروکسید آلومینیوم
پودر آلومینای تولیدی از سنگ نفلین سینیت