امروز: پنجشنبه ، 02 اسفند 1397

فيلتر محصولات

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای-تغییر زمان دریافت اسناد مناقصه عمومی پرینت پست الکترونیکی

"آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای-تغییر زمان دریافت اسناد مناقصه عمومی"

پیرو آگهی مناقصه عمومی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﺮان- مرکز تحقیقات کاربرد موا د معدنی غرب کشور جهت انجام " عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی واحد صنعتی ساخت پایه کاتالیست های گاما آلومینا و کاتالیست در مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور و تعهد به تضمین فروش یا خرید محصول" مندرج در روزنامه های اطلاعات و ایران مورخ 96/06/14 به اطلاع می رساند زمان دریافت( خرید) اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به تاریخ 96/06/29 لغایت 96/07/20 تغییر یافت. لذا از واجدین شرایط دعوت می گردد با ارائه فیش واریزی به مبلغ سه میلیون ریال در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و درج آن در سامانه مذکور به آدرس www.Setadiran.ir  و به حساب شماره  17315760 به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک سپه شعبه مرکزی کد 1 اقدام به خرید اسناد نمایند.

1-کارفرما: ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﺮان- مرکز تحقیقات کاربرد موا د معدنی غرب کشور (تهران میدان فردوسی، خ سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پ 39)

2-شرایط حاکم بر مناقصه: دارا بودن حداقل سه سال فعالیت در زمینه مرتبط با موضوع و تاییدیه معتبر صلاحیت فعالیت شرکت در رشته های مرتبط با کاتالیست و جاذب ها دارای مجوز از(موسسات مجاز و مورد پذيرش از طرف مركز: پژوهشگاه صنعت نفت ، پژوهش فناوري پتروشيمي ، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ، ستاد ويژه نانو فناوري رياست جمهوري ، مراجع زير مجموعه وزارت علوم ، مراكز توليدي مرتبط بين المللي خارج از كشور .)

3-موضوع مناقصه: " عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی واحد صنعتی ساخت پایه کاتالیست های گاما آلومینا و کاتالیست در مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور و تعهد به تضمین فروش محصول"

3-1 سفارش ساخت و خرید مواد اولیه و تجهیزات

3-2 نصب و راه اندازی تجهیزات

3-3 تولید صنعتی پایه کاتالیست و کاتالیست به ظرفیت kg/day 1000

3-4 انتقال دانش فنی تولید پایه کاتالیست و کاتالیست (صنعتی )به کارکنان کارفرما

3-5 تعهد به تضمین فروش یا خرید محصولات تولیدی و عقد قرارداد فروش تضمینی

4- محل و مهلت دريافت اسناد مناقصه: دریافت( خرید) اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 96/06/29 تا ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 96/07/20 با مراجعه به آدرس  www.setadiran.ir امکان پذیر است.

5-محل و مهلت تسلیم آسناد:متقاضیان می بایست مدارک مورد نیاز مانند تصویر گواهینامه یا تاییدیه صلاحیت معتبر مورد اشاره در بند2، تصویر اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات منتشره در روزنامه رسمی کشور، تصویر صورتهای مالی حسابرسی شده دو سال اخیر بهمراه فرم های تکمیل شده و سایر مستندات مورد نیاز استعلام ارزیابی کیفی را ممهور به مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 96/08/15 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت وارد و نسخه فیزیکی اسناد را به نشانی کارفرما به دبیرخانه کمیسیون معاملات ارائه نمایند.زمان بازگشایی پاکات استعلام ارزیابی کیفی روزسه شنبه مورخ 96/08/16 می باشد.

6-نوع و مبلغ تضمین:یک فقره ضمانت نامه بانکی بمبلغ 900،000،000(نهصد میلیون ریال) که توسط یکی از بانکهای مجاز کشورصادرو امضاء شده باشد و برای 3 ماه از تاریخ پایان پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.شرکت کنندگان می باید پس از مرحله ارزیابی کیفی و در صورت اخذ امتیازات لازم، تضمین شرکت در مناقصه را پس از درج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، داخل پاکت ((الف)) بصورت مهر و موم شده به همراه سایر اسناد تا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادات تحویل نمایند.

7-مدت اعتبار پیشنهادها: 3 ماه

8- مدت اجرای کار: 4 ماه