امروز: پنجشنبه ، 02 اسفند 1397

فيلتر محصولات

معدن آهك ارشتناب پرینت پست الکترونیکی
 

بمنظور تامين آهك مورد نياز طرح توليد آلومينا با ظرفيت اسمي 200 هزارتن در سال حدود 2/4ميليون تن آهك در سال نياز مي باشد .

با احتساب 30 سال كار مفيد كارخانه، حدود 130 ميليون تن آهك با آناليز خاص نياز مي‌باشد.

با توجه به وجود ذخائر آهكي مختلف در منطقه آذربايجان ، پس از مطالعات پي‌جوئي مقدماتي و پيجوئيهاي كامل ذخائر آهكي موجود، ذخيره آهكي ارشتناب بعنوان منبع تامين آهك كارخانه اصلي تعيين شد.

گواهينامه كشف معدن سنگ آهك ارشتناب