امروز: پنجشنبه ، 02 اسفند 1397

فيلتر محصولات

مناقصات ومزایدات طرح (جدیدترین مناقصه یا مزایده، آخرین شماره می باشد) پرینت پست الکترونیکی

1- آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای با ارزیابی کیفی  (نوبت دوم)

2-آگهی مناقصه عمومی  (نوبت اول)

3-آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای بوهمیت تولیدی مرکز پایلوت آذرشهر

4- آگهی تملک جرای پروژه خط انتقال اب طرح ملی تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب - قطعه اول

5-آگهی تملک جرای پروژه خط انتقال اب طرح ملی تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب - قطعه دوم

6- آگهی تملک بلوک های c و d معدن ارشتناب

7- آگهی تملک معدن رزگاه

8- آگهی تملک راه دسترسی معدن رزگاه

9- آگهی تملک راهها ی دسترسی معدن ارشتناب بلوک های CوD

10- آگهی مناقصه عمومی خرید دستگاه X-Ray

11- آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تأمین کنندگان شیرآلات واتصالات

12- آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تأمین کنندگان لوله های فایبرگلاس پروژه آبرسانی

13- آگهی مناقصه عمومی امور حمل ونقل وامور خدماتی سایت سراب وآذرشهر

14- آگهی  دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه عمومی دو مرحله ای سال

15-آگهي تجدید مناقصه عمومي (طرح توليد آلومينا از نفلين سينيت)

16-آگهی فراخوان عمومی عملیات اجرایی پروژه آبرسانی طرح تولید آلومینای سراب

17-اصلاحیه آگهی مناقصه عملیات اجرایی خط لوله فایبر گلاس جهت انتقال آب از سد تاجیار به سایت آلومینای سراب

18- آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حمل ونقل و خدماتی برای سال 93

19- آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خطوط نیرو رسانی برق به معادن ارشتناب ورزگاه

20- « آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای ارزیابی کیفی »عملیات احداث مخزن مدفون  30000 مترمکعبی آب  و تأسیسات وابسته کارخانه تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب

21 - امور حمل و نقل و امور خدماتي، نظافت اماكن و نگهداري فضاي سبز سايت سراب و دفتر تبريز و معادن طرح  به شماره مناقصه ( 901 و 902 )

22-الف - امور حمل و نقل سايت سراب و دفتر تبريز و معادن طرح در سال 95 به شماره مناقصه(1001 )
ب - امور خدماتي، نظافت اماكن و نگهداري فضاي سبز سايت سراب و دفتر تبريز در سال 95 به شماره مناقصه(  1002 )

23- آگهی مناقصه امور حمل و نقل سايت سراب و دفتر تبريز و معادن طرح  به شماره مناقصه(1101 ) سال 96
24- آگهی مناقصه ی عمومی مربوط به عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی واحد صنعتی ساخت پایه کاتالیست های گاما آلومینا و کاتالیست در مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور و تعهد به تضمین فروش محصول

66